အမျိုးအစားခွဲများ

ခြင်းဆေးခွေများ

ပိုးမွှားပြေးပစ္စည်းများ

ပိုးမွှားသန့်စင်ရေးပစ္စည်းများ

ပိုးသတ်ဆေးများ

တစ်ရှုးအစို

ပိုးမွှားဖြန်းဆေးများ

ခြင်းဆေးခွေနှင့် ပိုးမွှားပြေးပစ္စည်းများ

ပရုပ်လုံးအမျိုးမျိုး

အနံ့ဆုံးပျောက် အခဲများ


ခြင်းဆေးခွေနှင့် ပိုးမွှားပြေးပစ္စည်းများ

3000 Ks  

Jumbo Vape Insect Killer Aerosol 600 ML

6.00 (လီတာ)

1850 Ks  

Jumbo Vape Insect Killer Odourless 300ml

3000 Ks  

Remos Anti-Mosquito Spray 60 ML (8-Hours)

1 (ဘူး)

2300 Ks  

Hacker Electric Mosquito Killer Refill Orange 40 ML

1 (ဘူး)

1850 Ks  

Jumbo Super Z Insect Killer Aerosol 300 ML 

1 (ဘူး)

4600 Ks  

Hacker Electric Mosquito Repellent Heater Liquid

1 (ဘူး)

1850 Ks  

Jumbo Super Z Insect Killer Spray Jasmine 300 ML

1 (ဘူး)

400 Ks  

Jumbo Vape 6 Mos Coil Fumakilla Green 10 PCS 

1 (ဘူး)

2850 Ks  

Jumbo Vape Insect Killer Spray Jasmine 600 ML

1 (ဘူး)

1750 Ks  

Jumbo Vape Mosquito Repelling Liquid Refill 34 ML

1 (ဘူး)

3000 Ks  

Jumbo Vape Insect Killer Spray Odourless 600 ML 

1 (ဘူး)

6000 Ks  

ARS Electric Mosquito RepellentwithMat 10 PCS

1 (ဘူး)

4100 Ks  

Ars Nomat Electric Vaporising Liquid 30Days 

1 (ဘူး)

450 Ks  

Jumbo Super Super 6 Mosquito Coil Fumakilla 10 PCS

1 (ဘူး)

2850 Ks  

Jumbo Vape Insect Killer Spray Lemon 600 ML

1 (ဘူး)

1850 Ks  

Jumbo Super Z Insect Killer Spray Lemon 300 ML

1 (ဘူး)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS