အမျိုးအစားခွဲများ

ပုဇွန်များ

ဂဏန်း

အသားနှင့် ငါးအမျိုးမျိုး

အမဲသားအမျိုးမျိုး

ငါးအမျိုးမျိုး

ဂဏန်း၊ပုဇွန်နှင့် ပင်လယ်စာအမျိုးမျိုး

ဝက်သားအမျိုးမျိုး

ဆိတ်သား

ကြက်သား


ဂဏန်း၊ပုဇွန်နှင့် ပင်လယ်စာအမျိုးမျိုး

4200 Ks  

ကင်းမွန် (၅၀ ကျပ်သားခန့်)

800 (ဂရမ်)

8000 Ks  

ပုဇွန်မြီးနီ ခေါင်းဖြုတ် (၅၀ ကျပ်သားခန့်)

800 (ဂရမ်)

8500 Ks  

ကျားပုဇွန် (သေး) (၅၀ ကျပ်သားခန့်)

800 (ဂရမ်)

15000 Ks  

ကျားပုဇွန် (ကြီး) (၅၀ ကျပ်သားခန့်)

800 (ဂရမ်)

3500 Ks  

ဝသုံးလုံးဂဏန်း (၅၀ ကျပ်သား)

800 (ဂရမ်)

4000 Ks  

ပုဇွန် ဘော့ကျိတ် (ခေါင်းဖြုတ်) (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

4000 Ks  

ပြည်ကြီးငါး (ကြီး) (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

3500 Ks  

ပြည်ကြီးငါး (သေး) (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

8000 Ks  

ပုဇွန်ထုပ် (အကြီး) (၂၅ ကျပ်သား)

400 (ဂရမ်)

5000 Ks  

ပုဇွန်ထုပ် (လတ်) (၂၅ ကျပ်သား)

400 (ဂရမ်)

4500 Ks  

ရေဘဝဲ (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

3000 Ks  

ပုဇွန်ဘောကျိပ် (၂၅ ကျပ်သား)

400 (ဂရမ်)Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS