အမျိုးအစားခွဲများ

အမျိုးသမီး လစဥ်သုံးပစ္စည်းများ

အမျိုးသမီးသုံး ကျန်းမာရေး

အမျိုးသမီး လစဥ်သုံးပစ္စည်း

Hygeine Cleanser

Adult Diaper


အမျိုးသမီး လစဥ်သုံးပစ္စည်း

2000 Ks  

Yilan Sporting Panty Liners Bag 80 PCS(Orange)

1600 Ks  

Favorite Sanitary Ultra Night 8`S 28.5cm

1200 Ks  

Sofy Eva Panty Liner Regular Scented 20 PCS

1600 Ks  

Sofy Eva Sanitary Maxi Cool Fresh Day 25CM 10pcs

3600 Ks  

Whisper Skin Love Sanitary Regular Flow 18`S 24Cm

၁ (ထုပ်)

2000 Ks  

Whisper Skin Love Ultra Slim All Night Wing-6's

၁ (ထုပ်)

1550 Ks  

Sofy Body Fift Wing Normal-Heavy Flow 23cm 16 pcs

1150 Ks  

Sofy Body Fift Wing Normal-Heavy Flow 23cm 10 pcs

1900 Ks  

Shuya Sanitary Napkin Ultra Thin Pads Wings 8'S (Day)

၁ (ထုပ်)

2000 Ks  

Yilan Sporting Panty Liners Bag 80 PCS

4000 Ks  

Whisper Skin Love Sanitary Regular Heavy 16`S 28Cm

3200 Ks  

Whisper Skin Love Sanitary Regular Heavy 8`S 28Cm

1850 Ks  

Sofy Ultra Slim Panty Liner Rose 40 PCS

2650 Ks  

Sofy Side Gathers Maxi Wings Extra Night 8`S

2800 Ks  

Sofy Sanitary Ultra Slim Night Type 29Cm 14`S

2450 Ks  

Sofy Sanitary Cooling Fresh Day 14`S 23Cm

1400 Ks  

Sofy Eva Sanitary Napkin Comport Night 8 PCS-35CM

1800 Ks  

Sofy Eva Sanitary Napkin Cool Fresh 23cm 12`S

1300 Ks  

Sofy Eva Sanitary Soft Dry Wing Max1 25Cm

1800 Ks  

Sofy Eva Sanitary Cool Fresh Day 25CM 10 PCS

1950 Ks  

Sofy Eva Panty Liner Regular Unscen 40 PCS-155MM

1950 Ks  

Sofy Eva Panty Liner Regular Scented 40 PCS-155MM

1100 Ks  

Sofy Eva NapkinWing Quick DrySlim 10'S 25CM

1350 Ks  

Sofy Eva NapkinWing Maxi Quick Dry 10'S 25CM

1100 Ks  

Sofy Eva Napkin Wing Slim Antibacteria 25CM

1350 Ks  

Sofy Eva Napkin Wing Maxi Antibacteria 25C

600 Ks  

Sofy Eva Napkin Wing Comfort Slim 10'S 23CM

700 Ks  

Sofy Eva Napkin Non Wing Comfort Slim 10'S 23CM

1750 Ks  

Sofy Eva Napkin Comfort Night 8`S 42cm

2900 Ks  

Sofy Cooling Fresh Wing Night 9`S 35Cm

2100 Ks  

Sofy Cooling Fresh Wing Night 9`S 29Cm

1850 Ks  

Sofy Cooling Fresh Wing Day 10 PCS 25CM

2600 Ks  

Sofy Cooling Fresh Panty Liner 32 PCS

800 Ks  

Sofy Body Fit Teen Dry Day Winges 10 PCS 23CM

750 Ks  

Sofy Body Fit Teen Cotton 10 PCS 23CM

1200 Ks  

Sofy Body Fit Sanitary Slim Wing 10P 25CM

1550 Ks  

Sofy Body Fit Sanitary Napkin Slim Wings Day 16`S

2250 Ks  

Sofy Body Fit Sanitary Napkin Slim Wing Night 8`S

1650 Ks  

Sofy Body Fit Napkin Slim Wings Night 29Cm 8`S

1300 Ks  

Sofy Body Fit Napkin Slim Wings Day Super 22CM 8 PCS

1150 Ks  

Sofy Body Fit Day Type Slim Wing 10 PCS

1800 Ks  

Shuya(Skyblue) Panty Liner

1800 Ks  

Shuya(Skyblue) Over Night

2300 Ks  

Shuya(Skyblue) Day Night Use

1900 Ks  

Shuya Ultra Night

2500 Ks  

Shuya Panty Liner

2700 Ks  

Shuya Over Night

2400 Ks  

Shuya Day Use

2400 Ks  

Shuya Day Night Use

1600 Ks  

Sanita Sanitary Napkin Loop Extra Long Night 10 PCS

3000 Ks  

PH Care Intimate Wash Shower Splash 150 ML

0.15 (လီတာ)

3300 Ks  

Ob Tampon Regular 8`S

2300 Ks  

Laurier Super Ultra Slim Cool 25Cm 7`S

2300 Ks  

Laurier Super Ultra Slim Cool 22.5Cm 8`S

1800 Ks  

Laurier Sanitary Soft&Safe 30Cm Night 8`S

2300 Ks  

Laurier Sakura 30Cm Night Wing 8`S

2300 Ks  

Laurier Sakura 22.5Cm Day Wing 10`S

1600 Ks  

Good Care Sanitary Napkin Ultra Thin Day 10 PCS

2300 Ks  

Good Care Sanitary Napkin Ultra Thin Night 10 PCS

1700 Ks  

Good Care Sanitary Napkin Normal Day 10 PCS

1600 Ks  

Good Care Panty Liner Ultra Thin 30 PCS

1650 Ks  

Favorite Sanitary Ultra Day 245Mm 8S 24.5Cm Tr1108

2100 Ks  

Favorite Sanitary Night 8`S 29Cm Gay2208

1950 Ks  

Favorite Sanitary Dry Net Day 10 PCS GAR2210

3450 Ks  

Favorite Sanitary Day+Night 20`S 24.5&29Cm Gaz1220

1950 Ks  

Favorite Sanitary Cotton Soft Night 8 PCS GAY1208

1950 Ks  

Favorite Sanitary Cotton Soft Day 10 PCS GAR1210

8100 Ks  

Dr.P Adult Diapers Day 8`S (L)

2900 Ks  

Carefree Panty Liners Oxygen Greshsuperdry40`S

3100 Ks  

Carefree Panty Liner Super Dry Sc Usc 40`SCopyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS