အမျိုးအစားခွဲများ

ပိုးမွှားသတ်စက်များ

အိမ်တွင်းသုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်း

ပိုးမွှားသတ်စက်

ဘတ္ထရီ

အိမ်တွင်းသုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ


ပိုးမွှားသတ်စက်

20100 Ks  

Yage Electric Mosquito Killer YG-5616

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ

33100 Ks  

Nibban Super Mosquito Killer MK-002

** သင်ရွေးချယ်ထားသောမြို့နယ်တွင် ဤပစ္စည်းကို ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါCopyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS