အမျိုးအစားခွဲများ

ဓါတ်ခဲများ

Power Bank

အိမ်တွင်းသုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်း

ပိုးမွှားသတ်စက်

ဘတ္ထရီ

လျှပ်စစ်စပ်ဆက်ပစ္စည်း

အိမ်တွင်းသုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ


ဘတ္ထရီ

800 Ks  

Panasonic Hyper Battery AA R6UT 4 Pcs

4 (လုံး)

1300 Ks  

Panasonic Alkaline Battery LR6T 2B 2PCS

1400 Ks  

Panasonic Evolta Battery 2 Pcs LR6EG/2B (AA)

2500 Ks  

Panasonic Alkaline Battery LR6T AA 4 Pcs (1.5 Volt)

2500 Ks  

Panasonic Alkaline Battery LR03T AAA 4 Pcs (1.5 Volt)

700 Ks  

Panasonic Battery CR-2032 (3V) 

800 Ks  

GP Greencell Battery AA Size 4pcs GP15G 

800 Ks  

GP Supercell Battery 9V GP1604S

400 Ks  

GP Greencell Battery AA Size 2pcs GP15G

2000 Ks  

GP Super Alkaline Battery AAA Size 4pcs GP24A-2U4

1200 Ks  

Panasonic Battery 6F22DT (9 Volt) 

800 Ks  

Panasonic Hyper Battery R14UT 2 Pcs (C)

2000 Ks  

GP Super Alkaline Battery AA Size 4 pcs GP15A-2U4

2300 Ks  

Panasonic Alkaline Battery AA Size LR6T 4S/12S

2700 Ks  

Panasonic Evolta Battery 4 Pcs LR6EG/4B (AA)

1000 Ks  

Panasonic Hyper Battery R20UT 2 Pcs

700 Ks  

Panasonic Battery CR-2016Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS