အမျိုးအစားခွဲများ

Hair Dryer

အိမ်တွင်းသုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်း

ပိုးမွှားသတ်စက်

ဘတ္ထရီ

လျှပ်စစ်စပ်ဆက်ပစ္စည်း

အိမ်တွင်းသုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ


အိမ်တွင်းသုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ

22000 Ks  

Midea Table Fan 12In FT30-16KB

19500 Ks  

Panasonic Dry Iron NI-317T (Non-Stick)

11800 Ks  

Lucky Dry Iron HD-196

15900 Ks  

Panasonic Hair Dryer EH-ND11

16000 Ks  

Philips Hair Dryer HP-8108Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS