ရုံးသုံးပစ္စည်းများ

မှတ်စုနှင့် လယ်ဂျာစာအုပ်များ

စာရေးကိရိယာ

ရုံးသုံးလိုအပ်ပစ္စည်း


ရုံးသုံးပစ္စည်းများ

7000 Ks  

JK Easy Copier Paper A4 70 GSM

7500 Ks  

Double A Copy Paper Legal 80 Grams

80 (ဂရမ်)

4100 Ks  

Bowen Ring Note Book 25K BW-12218 

1900 Ks  

3M Scotch Glue Stick 7.08

၁ (ချောင်း)

1500 Ks  

Fire Stick Voucher Smooth (S) 

2500 Ks  

Apolo Stock Ledger Book 60 Grams P-200 

7500 Ks  

Pencom Ball Pen 50 pcs CYP4(Blue)

800 Ks  

Boss Permanent Marker Hero (Red)

2650 Ks  

Pilot Color Pen 12pcs

3500 Ks  

Pilot Mechanical Pencil 0.5 HFST-20R 

2900 Ks  

Boss Cheer Ball Pen 30 pcs

1900 Ks  

Gimy Ball Pen 30 pcs (Blue)

1500 Ks  

Boss Internet Ball Pen 6 pcs

900 Ks  

Pilot Pencil Leads 0.7 12 pcs PPL-7

3500 Ks  

Pilot Mechanical Pencil 0.5 HFC-20R

1200 Ks  

Boss Message Ball Pen 0.6 6 pcs

1300 Ks  

Kobest Plastic Zip Bag A5 E-8513

၁ (ခု)

2200 Ks  

Pilot Gel Pen V5 Grip BXGPN-V5 ( Blue ) 

1100 Ks  

New Boss Reynolds Crystal Ball Pen

1100 Ks  

New Boss Reynolds Ball Pen 0.5 (6 pcs) 

6100 Ks  

Pencom Ball Pen 50 pcs CYP-26A

1500 Ks  

Boss Ball Pen Style 6 pcs No.702 

1200 Ks  

Boss Smart Gel Ball Pen 6 pcs

900 Ks  

Boss CheerBall Pen 6 pcs 

1200 Ks  

VIP Ball Pen 10 pcs 

27000 Ks  

Casio Scientific Calculator Fx-991Es (Plus)

၁ (ခု)

10600 Ks  

Canon Calculator As-120R

၁ (ခု)

12600 Ks  

Canon Calculator As-288R

၁ (ခု)

13600 Ks  

Citizen Calculator 12Digit Ct-500Js

၁ (ခု)

13000 Ks  

Canon Calculator Ls-123T

၁ (ခု)

13600 Ks  

Canon Desktop Calculator 12 Digit As-220Rts

၁ (ခု)

1600 Ks  

Oval Correction Pen PE-10 (10ml)

1300 Ks  

Stabilo High Lighter No.275/31(Swing Cool)

1300 Ks  

Stabilo High Lighter No.275/51 (Swing Cool)

3300 Ks  

Icon Drawing Book P-80 70 Grams 6 pcs

4100 Ks  

Icon Exercise Book P-80 12 pcs (Normal) 

1000 Ks  

Fire Stick Voucher Smooth (M)

4000 Ks  

Top Choice Doubleline Book Apple P-80 12 pcs

900 Ks  

Boss Mechanical Pencil Lead 0.5MM 2 pcs 

1500 Ks  

Fire Stick Voucher Smooth (L)

5500 Ks  

Kaiyo Exercise Book 70 Grams P-80 12 pcs (Pro)

3500 Ks  

Pilot Mechanical Pencil 0.5MM HFGP-20 (Shaker) 

Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS