အစားအစာနှင့် စားသောက်ကုန်

ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား နှင့် အခြေခံ စားသောက်ကုန်

သောက်စရာများ

အဆင်သင့် စားစရာများ

မုန့်အမျိုးမျိုး

ပြည်တွင်းစားသောက်ကုန်များ

နို့ထွက်ပစ္စည်းနှင့် နံနက်စာ


အစားအစာနှင့် စားသောက်ကုန်

8850 Ks  

Nursery Shan Rice 5Kg

15600 Ks  

Ayeyar Shwe Bo Paw San Hmwe 10 KG

7800 Ks  

Red Bridge Japan Sushi Rice 2 KG

2 (ကီလိုဂရမ်)

3900 Ks  

Red Bridge Japan Sushi Rice 1 KG

1 (ကီလိုဂရမ်)

7200 Ks  

Precious Riceberry 1 KG

1 (ကီလိုဂရမ်)

8000 Ks  

Precious Red Brown Rice 1 KG

1 (ကီလိုဂရမ်)

7800 Ks  

သန့် ရှမ်းဆန် (၅) ကီလိုဂရမ်

5 (ကီလိုဂရမ်)

2100 Ks  

Precious Shan Rice 1 KG

1 (ကီလိုဂရမ်)

22000 Ks  

Nursery Shan Rice White 12 KG

12 (ကီလိုဂရမ်)

3700 Ks  

Nursery Shan Rice White 2 KG

2 (ကီလိုဂရမ်)

8000 Ks  

Kan Baw Za Shan Rice 5 KG

5 (ကီလိုဂရမ်)

3200 Ks  

Kan Baw Za Shan Rice 2 KG

2 (ကီလိုဂရမ်)

10300 Ks  

City Selection Naung Mon Shan Rice 6Kg

6 (ကီလိုဂရမ်)

2900 Ks  

City Selection Naung Mon Shan Rice 1.5Kg

1.5 (ကီလိုဂရမ်)

17800 Ks  

Beautiful Myanmar Shan Rice 12 KG

12 (ကီလိုဂရမ်)

7500 Ks  

Beautiful Myanmar Shan Rice 5 KG

5 (ကီလိုဂရမ်)

3000 Ks  

Beautiful Myanmar Shan Rice 2 KG

2 (ကီလိုဂရမ်)

1500 Ks  

Beautiful Myanmar Shan Rice 1 KG

1 (ကီလိုဂရမ်)

15500 Ks  

Tha Bar Wa Organic Paw San Hmwe Rice 10 KG

10 (ကီလိုဂရမ်)

7750 Ks  

Tha Bar Wa Organic Paw San Hmwe Rice 5 KG

5 (ကီလိုဂရမ်)

7550 Ks  

Sa Taw Kae Gyi Paw San Hmwe 5 KG

5 (ကီလိုဂရမ်)

3550 Ks  

Precious Shwe Bo Paw San Hmwe 2 KG

2 (ကီလိုဂရမ်)

1900 Ks  

Precious Shwe Bo Paw San Hmwe 1 KG

1 (ကီလိုဂရမ်)

2800 Ks  

Precious Maw Gyun Paw San Hmwe 2 KG

2 (ကီလိုဂရမ်)

7550 Ks  

Nursery Paw San Hmwe Rice 5 KG

5 (ကီလိုဂရမ်)

3150 Ks  

Nursery Paw San Hmwe Rice 2 KG

2 (ကီလိုဂရမ်)

3400 Ks  

Naung Shay Premium Fragrance Rice 2.3 KG

2.3 (ကီလိုဂရမ်)

8200 Ks  

Mya Fortied Rice 5 KG

5 (ကီလိုဂရမ်)

6700 Ks  

Kan Baw Za Paw San Hmwe Rice 5 KG

5 (ကီလိုဂရမ်)

2750 Ks  

Kan Baw Za Paw San Hmwe Rice 2 KG

2 (ကီလိုဂရမ်)

3000 Ks  

Gold Power Pawsanhmwe Fortified Rice 2 KG

2 (ကီလိုဂရမ်)

10000 Ks  

City Selection Shwebo Pawsan 6 KG

6 (ကီလိုဂရမ်)

3000 Ks  

City Selection Shwebo Pawsan 1.5 KG

1.5 (ကီလိုဂရမ်)

7500 Ks  

Beautiful Myanmar Paw San Hmwe Rice 5 KG

5 (ကီလိုဂရမ်)

17100 Ks  

Beautiful Myanmar Paw San Hmwe 12 KG

12 (ကီလိုဂရမ်)

3000 Ks  

Beautiful Myanmar Paw San Hmwe 2 KG

2 (ကီလိုဂရမ်)

15600 Ks  

Ayeyar Phyarpon Paw San Hmwe 10 KG

10 (ကီလိုဂရမ်)

3550 Ks  

Ayeyar Shwe Bo Paw San Hmwe 2 KG

2 (ကီလိုဂရမ်)

6800 Ks  

Ayeyar Phyarpon Paw San Hmwe 5 KG

5 (ကီလိုဂရမ်)

3050 Ks  

Ayeyar Phyarpon Paw San Hmwe 2 KG

2 (ကီလိုဂရမ်)

3050 Ks  

Precious Basmati Rice 1 KG

1 (ကီလိုဂရမ်)

14500 Ks  

Nursery Basmati Rice 5 KG

5 (ကီလိုဂရမ်)

Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS