360Malls

အသား၊ ငါးများ

အသားအမျိုးမျိုး

ငါးအမျိုးမျိုး

ဂဏန်းနှင့်ပုဇွန်များ


အသား၊ ငါးများ

5000 Ks  

အမဲလိုင်းသား (ခုတ်ထစ်ပြီး) (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

5000 Ks  

အမဲမိုးခိုသား (ခုတ်ထစ်ပြီး)(၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

5000 Ks  

အမဲမိုးခိုသား (တစ်တုံးသား) (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

5000 Ks  

အမဲလိုင်းသား (တစ်တုံးသား) (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

4000 Ks  

ဒေသဝက်ပေါင်သား (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

5000 Ks  

ဒေသဝက်လိုင်းသား (၂၅ ကျပ်သားခန့် )

400 (ဂရမ်)

3300 Ks  

ဒေသဝက်နံရိုးအသားပါ (၂၅ ကျပ်သားခန့် )

400 (ဂရမ်)

3300 Ks  

ဒေသဝက်သုံးထပ်သား (၂၅ ကျပ်သားခန့် )

400 (ဂရမ်)

3000 Ks  

ဝက်သုံးထပ်သား (ခုတ်ထစ်ပြီး) (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

3500 Ks  

ဝက်လိုင်းသား (ခုတ်ထစ်ပြီး) (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

3500 Ks  

ဝက်ပေါင်သား (ခုတ်ထစ်ပြီး) (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

2500 Ks  

ဝက်နံရိုး အသားပါး (ခုတ်ထစ်ပြီး)(၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

4000 Ks  

ဝက်နံရိုး (ခုတ်ထစ်ပြီး)(၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

2500 Ks  

ဝက်နံရိုး(ရိုးရိုး)-တစ်တုံးသား (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

4000 Ks  

ဝက်နံရိုး(ရှယ်)-တစ်တုံးသား(၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

3500 Ks  

ဝက်ပေါင်သား-တစ်တုံးသား(၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

3000 Ks  

ဝက်သုံးထပ်သား - တစ်တုံးသား (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

3500 Ks  

ဝက်လိုင်းသား-တစ်တုံးသား (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

7500 Ks  

ဆိတ်သား (ခုတ်ထစ်ပြီး)(၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

5000 Ks  

ဆိတ်နံရိုး (ခုတ်ထစ်ပြီး)(၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

5000 Ks  

ဆိတ်နံရိုး (တစ်တုံးသား) (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

7500 Ks  

ဆိတ်သား (တစ်တုံးသား) (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

15000 Ks  

ကြက်မဲ (အကောင်လိုက်) (၈၀ ကျပ်သားခန့်)

1280 (ဂရမ်)

13000 Ks  

ဒေသကြက်ကောင်လုံး (၈၀ ကျပ်သားခန့် )

1280 (ဂရမ်)

7000 Ks  

ကြက်သား CP (ခုတ်ထစ်ပြီး)(၁ပိဿာခန့်)

1600 (ဂရမ်)

2000 Ks  

ကြက်ရင်ဖုံ (ခုတ်ထစ်ပြီး)(၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

2000 Ks  

ကြက်ပေါင်လုံး (ခုတ်ထစ်ပြီး) (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

2000 Ks  

ကြက်ပေါင်ခြမ်း (ခုတ်ထစ်ပြီး) (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

6500 Ks  

CP ကြက်သား (အကောင်လိုက်) (၁ ပိဿာခန့်)

1600 (ဂရမ်)

1700 Ks  

ကြက်ဖင်ဆီဖူး (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

6500 Ks  

ကြက်သား(ဗမာ) (အကောင်လိုက်) (၆၀ ကျပ်သားခန့်)

1000 (ဂရမ်)

1300 Ks  

ကြက်အရိုး (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

2000 Ks  

ကြက်ပေါင်ခွာ (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

2000 Ks  

ကြက်အသဲမြစ်(၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

1500 Ks  

ကြက်ခြေထောက်(၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

3000 Ks  

ကြက်သား (ဗမာ)- ခုတ်ထစ်ပြီး (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

1500 Ks  

ကြက်တောင်ပံ (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

2000 Ks  

ကြက်ရင်ဖုံ (တစ်ခြမ်း) (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

2000 Ks  

ကြက်ပေါင်လုံး (၂၅ ကျပ်သားခန့်)

400 (ဂရမ်)

3000 Ks  

ငါးဖယ်အောင်း (ခ) ငါးဖားမ (၅၀) ကျပ်သားခန့်

800 (ဂရမ်)

4200 Ks  

ကင်းမွန် (၅၀ ကျပ်သားခန့်)

800 (ဂရမ်)

4200 Ks  

ငါးကွမ်းရှပ် (၅၀ ကျပ်သားခန့်)

800 (ဂရမ်)

Copyright © 2014 by 360 MALLS - Developed by IGS